Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Αναλύσεις αιμοδοτών


Για σκοπούς διασφάλισης της υγείας των αιμοδοτών και των δεκτών της μετάγγισης παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν εργαστηριακών αναλύσεων στους αιμοδότες. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται από τον τομέα αιμοδοσίας του Κέντρου Αίματος στην κλινική του σταθμού αιμοδοσίας καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή (ωράριο 730-900π.μ.)

Δικαιούχοι:
Όσοι έχουν προσέλθει για αιμοδοσία, τουλάχιστον μια φορά τους τελευταίους 12 μήνες
Όσοι δεν έχουν προσέλθει για αιμοδοσία τους τελευταίους 12 μήνες, αλλά επιθυμούν να επανέλθουν στις τάξεις των τακτικών αιμοδοτών
Νέοι Αιμοδότες


Συχνότητα αναλύσεων:
Μια φορά το χρόνο. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις εκείνες όπου, οι Ιατροί Αιμοδοσίας επιθυμούν τον επανέλεγχο συγκεκριμένων παραμέτρων ή την επανένταξη προσωρινά αποκλεισμένου αιμοδότη.


Είδη αναλύσεων:
Βιοχημική εξέταση η οποία περιλαμβάνει: γλυκόζη, ουρικό οξύ, χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, ουρία, κρεατινίνη, σίδηρο, σιδηροδεσμευτική ικανότητα, φερριτίνη, πρωτεΐνες, αλκαλική φωσφατάση, τρανσαμινάσες, γ-γλουταμυλοτρανσφεράση, γαλακτική αφυδρογονάση και κινάση της κρεατίνης. Σε ειδικές περιπτώσεις, που αφορούν διαβητικούς αιμοδότες γλυκοζυλιομένη αιμοσφαιρίνη.

Αιματολογική ανάλυση ρουτίνας (Γενική Αίματος). Σε ειδικές περιπτώσεις κυτταροαφαίρεσης, αναλύσεις για τους παράγοντες πήξεως του αίματος.

Ανάλυση ούρων, μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τους ιατρούς αιμοδοσίας.

Προστατικό ειδικό αντιγόνο (PSA) σε αιμοδότες πάνω από 45 ετών και ορμόνες θυρεοειδούς αδένα, μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τους ιατρούς αιμοδοσίας.

Ειδικές εξετάσεις σε ακολουθία λοίμωξης με σκοπό την άρση της περιόδου αποκλεισμού του αιμοδότη (Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/33/ΕΚ, Παράρτημα ΙΙΙ).
No documents found


Γιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο